Logos Brno
Teplé společenství křesťanů
Názory, stanoviska a mínění

Díky za partnerství

8. dubna 2006

Ve středu 15. března 2006 bylo poslaneckou sněmovnou přehlasováno veto prezidenta a tak schválen zákon o registrovaném partnerství. Děkujeme těm, kteří se podíleli na jeho přípravě a vůbec všem, díky nimž tento zákon vejde do života.

Náš dík patří především poslancům a poslankyním, kteří se v posledních chvílích projednávání nenechali strhnout vlnou frází o zpolitizování či trucovitými reakcemi typu »když vy tak, tak my naschvál naopak«, ale hlasovali o věcném návrhu zákona, který se týká života nezanedbatelného počtu lidí.

Věříme, že zákon o registrovaném partnerství nejen usnadní některé praktické aspekty života homosexuální menšiny, ale napomůže také k dalšímu odstraňování předsudků a diskriminace, které zatím v této zemi nejsou jen řídkým jevem.

Dopis prezidentovi

12. února 2006

V reakci na poslední vyjádření prezidenta republiky Václava Klause k zákonu o registrovaném partnerství (po jeho schválení parlamentem i senátem), ve kterých jej nazývá tragickým omylem, jsme 12. února 2006 zaslali dopis kanceláři prezidenta v tomto znění:

Vážený pane prezidente,

chtěli bychom touto cestou reagovat na některá Vaše vyjádření ohledně zákona o registrovaném partnerství.

Podle našeho názoru nejen rodina, ale trvalé vztahy obecně působí velmi pozitivně ve prospěch celé společnosti — např. přinášejí stabilitu do sexuálních vztahů (promiskuita, AIDS) nebo vytvářejí prostředí pro vzájemnou podporu (ať už fyzickou či psychickou) — v běžném životě a obzvláště v náročných životních situacích např. vzájemná péče a pomoc v případě zdravotních problémů.

Zázemí trvalého vztahu nám také z vlastní zkušenosti umožňuje angažovat se ve svém volném čase (kterého máme více než rodiny s dětmi) obecně prospěšným činnostem anebo přijmout i finančně neatraktivní typy zaměstnání (školství, volný čas, prevence kriminality), s jejichž nízkými platy by jinak uživit rodinu nebylo možné.

Jelikož se navrhovaný zákon snaží trvalé vztahy podpořit, nesouhlasíme s výrokem, že "privilegia, výsady a výhody", které tento zákon přináší jsou vzhledem ke společnosti bezdůvodné. Jak jsme uvedli na několika příkladech — jsou naopak v jejím zájmu. (Nehledě na to, že těchto výhod není v této verzi zákona nijak mnoho a jsou spíše symbolického charakteru.)

Zarazilo nás také, že Vy, který často upozorňujete na parlamentní demokracii a mlčící většinu, kladete v tomto případě důraz na »374 vášnivých výkřiků«, které byly doručeny do vaší kanceláře. (Zatímco výsledky reprezentativních výzkumů veřejného mínění a výrazné vyjádření demokraticky zvolených poslanců a senátorů odsouváte do pozadí.)

Uvedené příklady nejsou teoretickými spekulacemi, jsou podloženy našimi životními příběhy. Věříme, že je při svém rozhodování vezmete v úvahu a tento zákon, který nám ulehčí některé administrativní úkony, podpoříte svým podpisem.

Logos Brno
Ekumenické společenství křesťanů

Synod ČCE a teplé vztahy

26. června 2005

31. synod ČCE na svém 3. zasedání s vděčností přijal dokument Problematika homosexuálních vztahů jako studii k tématu a uložil synodní radě, aby dokument rozeslala do sborů. Zároveň uložil synodní radě, aby jeho autory požádala o rozpracování tématu do ucelené publikace rozšířené o problematiku sociálně-etickou.

Považujeme tento dokument za velmi poctivě provedený rozbor Písma, který texty Bible neznásilňuje ani nevytrhuje z kontextu, ale snaží se je co nejvěrněji vyložit na pozadí všech známých souvislostí. Rozhodně doporučujeme k prostudování.

Následující krátký úryvek například velmi zajímavě a výstižně boří stereotypní výklady »Sodomy a Gomory«:

Je zřetelné, že Gn 19 i Sd 19 mluví o homosexualitě ve zvláštní poloze: v rovině sexuálního násilí jako názorného projevu lidské zkaženosti. Muži sodomští ani muži gabaonitští nejsou gayové, kteří usilují o uznání své homoerotické orientace či toleranci svého homosexuální jednání v rovině harmonického partnerství, nýbrž násilničtí rabiáti.

...

Možnost přímé aplikace zvěsti Gn 19 či Sd 19 se v dnešním kontextu nabízí zajisté tam, kde běží o případy násilí a útisku vůči bezbranným (rozmanitým menšinám). Jak ukazují výskyty figury »Sodoma a Gomora« napříč Písmem, motiv sexuální není podstatný; kritický hrot výpovědi se může týkat jak těch, kdo páchají sexuální násilí, tak těch, kdo ve své náboženské sebejistotě a nepřiznané pýše zanedbávají solidaritu s potřebnými. Užívat uvedené texty jako »argument Písma« v apologetickém sporu proti minoritě gayů či lesbic­kých žen může za určitých okolností být jednou z nejpotměšilejších forem násilí — jak vůči »bezbrannému« textu Písma, tak vůči uvedené minoritě.

Hrách, který na zem nedopadá

3. října 2004

Naše stanovisko k vyjádření představitelů AC, CB, ČBK a SCE proti uzákonění registrovaného partnerství:

Z úst církevních představitelů slyšíme stále stejnou písničku: »Uzákonění registrovaného partnerství oslabí ba přímo ohrozí rodinu.« Žádný argument, žádný důkaz, žádné vysvětlení, rozebrání, myšlenka, konkrétnost. Mrzí nás to o to víc, když na naše otázky, pohledy a promýšlené argumenty naprosto nereagují.

Co si z jejich prohlášení můžeme vzít? My z něj cítíme strach: Strach z toho, že když se ještě o něco více rozšíří zpráva o tom, že homosexualita je »normální«, ihned se velmi nezanedbatelné procento heterosexuálů převalí na stranu těch ohavných (Lv 18, 22), zvrácených (1 Kor 6, 9) a nečistých (Řím 1, 24–27), ačkoli na těchto místech Bible vůbec o homosexuální orientaci nemluví. Zkráceně: bojí se toho, že homosexualita je (skrze chaos způsobený v mladých lidech) svým způsobem nakažlivá.

My ale z vlastní zkušenosti víme, že to tak nefunguje. Neboť ani dlouholetý tlak téměř veškeré okolní společnosti nás nedokázal přetvořit do poslušných plodících heterosexuálů, ač jsme se přemáhali, přesvědčovali a dokonce se někdy i snažili o vztahy s opačným pohlavím.

Nic nedokázalo umlčet ten vnitřní hlas, touhu, lásku. Nic nepomohlo: Naše přirozenost zvítězila — než abychom neustále lhali a dusili v sobě ten plamen, raději jsme se prozradili, řekli kým opravdu jsme, co doopravdy cítíme. A i přes všechen strach s tímto odhalením spojený jsme se tak stali více svobodnými a odrazilo se to nejen na našem psychickém ale leckdy i fyzickém zdraví.

A protože nám záleží na tom, aby ti, co přijdou po nás, nemuseli už znovu procházet stejným sevřením a peklem odsuzujícího okolí, půjdeme dál a budeme říkat pravdu, kterou celým svým životem prožíváme: Jde žít trvalým a krásným teplým vztahem (a registrované partnerství mu může alespoň trochu prakticky pomoci).

Budeme dál říkat pravdu, i když to někdy vypadá, jako by hrách na stěnu házel. V našem případě je to však mnohem horší: Hrách se totiž od církevní stěny vůbec neodrazí. (Na naše rozvažování nám kromě krátkého povzbuzení od kurátorky ČCE nikdo z adresovaných církevních představitelů ani neodepsal.)

Převrat v katolickém učení o homosexualitě

13. června 2004

V pražském Logose přeložili z němčiny převelice zajímavý článek Homosexualita ve Slovníku pro teologii a církev / Homosexualität im Lexikon für Kirche und Theologie, který vypracovala Ekumenická pracovní skupina HuK (Homosexuelle und Kirche).

Že jde o opravdu zajímavé čtení napoví už následující úryvek:

V tomto díle se objevuje nové, zřetelně odlišné nazírání na věc. Tradiční teologie etiky se tu vyvrací jejími vlastními argumenty, což je překvapující a v důsledku ne dostatečně doceněné. Autoři jsou totiž uznávaní vědci, jejichž zjištění a závěry nemohou být kvalifikovány jako názory neodborníků.

Naše stanovisko k Cestám víry

4. dubna 2004

Nesouhlasíme s bouřlivými reakcemi některých konzervativních křesťanských kruhů na pořad Cesty víry uvedený 22. února 2004 Českou televizí na téma Homosexualita a víra.

Velmi pozitivně hodnotíme fakt, že se v pořadu dostali ke slovu lidé, kterých se problém nejvíce týká — tedy samotní homosexuálové. Nedomníváme se, že by Česká televize musela v každém křesťanském pořadu prezentovat pouze stanovisko Římskokatolické církve.

V souladu s tím si myslíme, že uvedené názory, ačkoli nebyly v souladu s oficiálními stanovisky ŘKC (případně ERC), odpovídají žité skutečnosti jednotlivých farností a tímto podávaly (i z naší vlastní zkušenosti) pravdivý obraz o situaci věřících homosexuálů v naší zemi.

Vzhledem k neustále opakovaným negativním vyjádřením církevních představitelů k této problematice, se nám zdá být tento pořad (celkově nakloněný neodsuzování homosexuality) naopak jako spíše zdravé vyvážení jednostranných církevních odsudků.

Reakce ČCE na naše rozvažování

13. února 2004

Na konci loňského roku jsme poslali naše rozvažování různým církvím a jejich představitelům. V únoru jsme dostali jako první (a zatím i poslední) zveřejnitelnou reakci odpověď synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické.

Celkem jsme do této chvíle dostali odpovědi dvě — se zveřejněním té druhé ale její autor nesouhlasil.

Rozvažování o úvahách

15. listopadu 2003

Na našem setkání 25. října jsme společně rozvažovali nad úvahami kongregace pro nauku víry ohledně registrovaného partnerství. A jelikož nás na tomto dokumentu zaujalo opravdu mnoho myšlenek, rozhodli jsme se, že je vtělíme na papír, abychom se o ně mohli podělit i s vámi.

rozvažování html verze k prohlížení
rozvažování pdf verze pro tisk
poslední aktualizace stránky 12. února 2006
nejlépe prohlížet prohlížečem podporujícím standardy (např. firefox)